ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW 

Prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców stanowi dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy bardzo istotną kwestię od której, w przypadku jej nie prowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia zależy jego późniejsza odpowiedzialność zarówno finansowa, związana z przewidzianymi w tym zakresie karami pieniężnymi, czy też późniejszym roszczeniami kierowców, jak również możliwa odpowiedzialność karna. Przepisy obowiązujące w tym zakresie nie są jasne i klarowne, budząc tym samym liczne wątpliwości interpretacyjnie również samych organów kontrolnych. W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów proponujemy Państwu profesjonalne doradztwo prawne w zakresie ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców, zapewniając w tym zakresie pełne bezpieczeństwo i porządek w prowadzonej dokumentacji. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji w postaci ewidencji czasu pracy ma kluczowe znaczenie w świetle ewentualnych późniejszych roszczeń pracowniczych, których uniknięcie jest możliwe, a podstawą jest dobrze prowadzona ewidencja czasu pracy, stanowiąca w takim przypadku podstawowy dowód w sprawie.

Proponowana przez Nas usługa Rozliczania czasu pracy kierowców ma na celu: - minimalizację kosztów prowadzonej działalności w zakresie zatrudniania pracowników poprzez dostosowanie do specyfiki prowadzonej działalności transportowej i wdrożenie w przedsiębiorstwie najkorzystniejszego systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego wraz z wprowadzeniem odpowiedniej pory nocnej i doby niedzielno- świątecznej - zminimalizowanie formalności związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy - uniknięcie wszelkiej odpowiedzialności a także kar finansowych jak również jakichkolwiek roszczeń pracowniczych związanych z wypłatą wynagrodzenia i prowadzoną w tym zakresie dokumentacją - przekazanie pełnego obrazu przepracowanych przez danego pracownika godzin pracy, godzin nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w niedziele i święta, ilość godzin dyżuru - raportowaniu naruszeń w zakresie czasu jazdy, wymaganych przerw i okresów odpoczynku, ciągłości kilometrów, analizy pod kątem należytego użytkowania urządzeń rejestrujących oraz wypełniania dokumentacji przewozowej (w tym porównanie danych z tachografu i kart kierowców, analiza ciągłości danych dotyczących okresów aktywności kierowców); - rozliczaniu należności z tytułu podróży służbowych na podstawie przesłanej dokumentacji (w tym m.in. pliki cyfrowe, informacja dot. przekroczenia granic, informacje o przekazanych kierowcom zaliczkach na poczet podróży służbowych). - przygotowanie rozliczenia francuskiej płacy minimalnej zgodnej z uregulowaniami zawartymi w ustawie Loi „Macron” oraz niemieckiej płacy minimalnej MiLOG.